Hac ve Umre

Uçak Rezervasyon

Oteller

Turlar

Vize İşlemleri

Oto Kiralama

  2014 YILI UMRE PROGRAMLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ...

HABERLER

 
 
 
HACCIN TARİFİ ve FAZİLETLERİ
 
Teala şöyle buyurmuştur: "Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev,Mekke'de âlemler için mübarek ve hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâbe'yi hac etmesi gereklidir." (Âl-i İmran:96-97)

HACCIN TARİFİ

Hac, Mekke'ye gitmeyi kastetmektir. Çünkü tavaf ibadeti, sa'y,Arafat'ta vakfe ve diğer hac menasiki, Allah'ın emrine icabet etmek ve onun rızasını kazanmak içindir. Hac İslam'ın beş temel esasından birisi olup, dinin zarurî olarak bilinmesi gereken farzlarından biridir. Haccın farz olduğunu inkâr eden kâfir olup İslâm'dan dönmüş sayılır. Alimlerin çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre haccın farz oluşu Hicret'ten sonra altıncı senede olmuştur. Çünkü "Allah için hac ve umreyi tamamlayınız" (Bakara: 196) ayeti altıncı senede nazil oldu. Bu ayette geçen "tamamlayınız" ifadesiyle hac farzının başladığı murat edilmiştir. Alkame, Mesruk ve İbrahim Nehai'nin "Haccı ikame ediniz." şeklindeki kıraatleri bu görüşü kuvvetlendirmektedir. (Burivayeti Taberani sahih bir senedle nakletmiştir.) İbn Kayyım ise, haccın farziyetinin dokuz ve onuncu senede olduğu görüşünü tercih etmiştir.
 

HACCIN FAZİLETİ
 

Şari'hac farizasını eda etmeyi teşvik etmiştir. Bu konuda gelen rivayetlerden bazıları aşağıdadır:

Haccın Amellerin En Faziletlisi Olduğu Hakkındaki Rivayetler
Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: Rasulullah sallahu aleyhi ve sellem'e "Hangi amel daha faziletlidir?"diye sorulduğunda Rasulullah sallahu aleyhi ve selem; "Allah'a ve Rasul' üne inanmaktır." buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sorulunca; "Allah yolunda cihat etmektir." buyurdu. "Bundan sonra hangisidir?" diye sorulunca, Rasulullah sallahu aleyhi ve sellem "Kabul olunmuş (mebrûr)hac'dır." buyurdu. ("Hac-ı Mebrur"; içine günah karışmayan hac'dır.) Hasan (r.a.): "Hac-ı Mebrur; dünyada zahid olup ahireti isteyerek dönülen hac'dır." demiştir. Hasen bir senedle merfu' olarak rivayet olunduğuna göre hacc-ı mebrur, yemek yedirmek ve yumuşak kelâm konuşmaktır.

Haccın Cihad Sayıldığı Hakkındaki Rivayetler
Hasan bin Ali(r.a.)'den rivayet olunduğuna göre; bir adam Nebi aleyhisselam'a gelerek: Benkorkak ve zayıf biriyim" deyince, Rasulullah da ona: "İçinde şiddet bulunmayan bir cihada (hacca) gel." buyurdu. (Hadisi Abdürrezzak ve Taberani rivayet etmiştir. Hadisin râvileri sika (güvenilir)dir.)
Ebu Hureyre(r.a.)'den rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallalahu aleyhi ve selem: "Yaşlıların, zayıfların ve kadınların cihadı hacdır." buyurdu. (HadisiNesai hasen bir senetle rivayet etmiştir.)
Aişe (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre; o şöyle demiştir: "Ya Rasullallah , cihadın en faziletli iş olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar da cihada katılmayalım mı?" dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallalahu aleyhi ve selem: "Fakat, cihadın en faziletlisi Hac-ıMebrur'dur." buyurdular. (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.)
Buhari ve Müslim'in Aişe (r.a.)'den rivayet ettiklerine göre Aişe(r.a.) şöyle demiştir: "Ya Rasulullah, biz kadınlar sizinle beraber gazaya ve cihada katılmayalım mı?" dedim. Rasulullah sallalahu aleyhi ve selem: "Fakat cihadın en güzeli ve en iyisi Hac-ı Mebrur'dur" buyurdular. Aişe (r.a.)demiştir ki; "Rasulullah'dan bu sözü duyduktan sonra, hacca gitmeyi terk etmezdim."

Haccın Günahları Yok Ettiği Hakkında Gelen Rivayetler
Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet olunduğuna göre o demiştir ki; Rasulullah sallalahualeyhi ve selem şöyle buyurdu: "Kim Allah için hac eder ve o esnada zevcesine yaklaşmaz, günah da işlemezse, anasından yeni doğmuş gibi günahsız olarak döner." (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.)
Amr İbnül-As(r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: "Allah'u Teala İslam'ı kalbime koyduktan sonra Rasulullah'a gelerek "Ya Rasulallah, elini uzat ta seninle biatlaşalım" dedim. Bunun üzerine Rasulullah elini uzatınca, ben elimigeri çektim. Rasulullah "Ya Amr, ne oluyor sana?" deyince, "Ben de şart koşuyorum" dedim. Rasulullah "Neyi şart koşuyorsun?" diye sorunca, ben de "Bağışlanmamı", dedim. Bunun üzerine Rasulullah "Bilmiyor musun; müslüman olmak, önce geçen hataları yok eder, hicret, geçen günahları yok eder, Hac da geçen günahları yok eder" buyurdular. (Hadisi Müslim rivayet etmiştir.)
Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Haccın ardından umreyi de yapın;ikisini birleştirin, çünkü körük, demirin, altının ve gümüşün kirini nasıl giderirse hac ile umre de fakirliği ve günahları öylece giderir. Mebrur haccının da sevabı ancak cennettir."
(Hadisi Nesai ve Tirmizi rivayet etmiş, Tirmizi sahihlemiştir.)

Hacıların, "Allah'ın Evinin Ziyaretçileri" Olduğu HakkındakiRivayetler
Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre Rasulullahsallalahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın evinin ziyaretçileridir. Eğer Allah'a dua ederlerse, Allah onların duasını kabul eder. Eğer Allah'tan mağfiret dilerlerse, Allah onları bağışlar." (Hadisi Nesai ve İbn Mace rivayet etmiş, İbn Huzeyme ve İbn Hibban da sahihlerinde şu lafızla rivayet etmişlerdir: "Allah'ın ziyaretçileri üçtür. Hacca giden, umre yapan ve gazi.")

Haccın Sevabının Cennet Olduğu Hakkında Gelen Rivayetler
Buharive Müslim'in Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet ettiklerine göre Ebu Hureyre (r.a)demiştir ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir umre ikinci umreye kadar aralarındaki bir senelik günahlara kefarettir. Mebrurhaccının mükafatı da ancak cennettir."
İbn Cureyc'in hasen bir senetle Cabir'den rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu beyt (Kâbe) İslam'ın direğidir. Her kim hac veya umre yapmak için bu beyti ziyaret ederse, Allah'ın kefaretine girmiş olur. Eğer Allah ruhunu alırsa onu cennete koyar, eğer ruhunu almaz da yaşatırsa onu mükafat ve ganimetle geri döndürür."

Hacda Nafakanın Fazileti
 

Büreyde (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre o demiştir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hac için hazırlanan nafaka, Allah yolundaki nafaka gibidir. Her dirhemeyedi yüz misli fazilet verilir." (Hadisi İbn Ebi Şeybe, Ahmed, Taberani,Beyhaki rivayet etmiştir. Hadisin isnadı hasendir.)

 

 
  TEL : 0212 230 02 24 pbx
FAX: 0212 230 81 92    

             info@bercantour.com

rezervasyon@bercantour.com

 
 

bercantour.com  2009 Tüm Hakları Saklıdır.

 

Hac kesin kayıt sorgulama...

 

Hac'cın tarifi ve faziletleri...

 

İstanbul Şehir Turları...

 

İstanbul Otelleri...

 

Romanya Romanya Romanya...

 

FAYDALI LİNKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVA DURUMU

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ